Stress is één van de belangrijkste doodsoorzaken van vogels en dit geldt ook voor de pakieten en papegaaien. Veel vogelhouders weten of beseffen dit niet en hechten er ook weinig belang aan.

Stress doodt vogels die niet 100% in orde zijn maar die onder optimale omstandigheden nog jaren hadden kunnen leven. Naar verluidt zijn met de hand grootgebrachte vogels minder stressgevoelig. Het tegenovergestelde geldt voor vogels die uit de wildbaan komen. Zij zijn zeer nerveus en komen vaak in een stresssituatie aan.

Naast stress gebeurt het dat bepaalde soorten papegaaien/parkieten moeilijk aan hun verzorger wennen. Vooral oudere vogels lijken het moeilijker te hebben met het wennen aan de mens dan jongere exemplaren. Deze laatsten zijn tammer en herstellen zich makkelijker van ongelukken en eventuele traumatische ervaringen. Jongere vogels raken ook minder gestresseerd bij het uitvangen en verplaatsingen.

Opmerkelijk is wel dat handopgevoede vogels zich dan pas agressief gaan gedragen wanneer de kweek wordt aangevat en ze opeens nerveuze reacties tonen. Voor parkieten komt er bij dat in enkele, zei het zeldzame gevallen, stress zijn oorzaak zou vinden door inteelt. Veelal komt dit voor bij vogels die in hun natuurlijke biotoop slechts voorkomen in een zeer klein verspreidingsgebied. De Ouvea hoornparkiet is hier een mooi voorbeeld van. Zijn woongebied beslaat slechts vier tot vijf vierkante kilometer. Een ander stressgevoelige vogel blijkt de saffierlori te zijn; ook hij komt in de wildbaan slechts in een zeer kleine populatie en in een zeer klein verspreidingsgebied voor.

Bedenk evenwel dat stresssituaties voorkomen kunnen worden. Het uitvangen van een parkiet kan bvb. het best gebeuren door betreffende vogel eerst af te zonderen. Op die manier hebben de andere parkieten het minst last van het zenuwachtige gedoe dat het uitvangen toch is. Vang bij voorkeur ook de vogel uit in het nachthok als de anderen in de vlucht zijn, of omgekeerd.

Geef de parkiet na het uitvangen niet onmiddellijk een behandeling tegen wormen. Laat hem gedurende twee of drie minuten wat bijkomen door hem bvb. enige tijd in een kooi te plaatsen tot de ademhaling weer normaal is.

Vermijd alle plotselinge en harde geluiden. Wie het vernoemde respecteert voorkomt veel ongelukken!